Säännöt

Säännöt

Yhdistyksen nimi on Etelän Greyhound Urheilijat. 

Yhdistyksen kotipaikka on Espoo 

Yhdistyksen tarkoituksena on greyhoundien ratajuoksun kehittäminen sekä tunnetuksi tekeminen, kerhon jäsenille ja tiedotusvälineille tiedon välittäminen sekä opastaa ja neuvoa greyhoundien jalostuksessa, valmennuksessa ja hoidossa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää greyhoundien ratajuoksukilpailuja, kerhoiltoja, tiedotustilaisuuksia ja koulutusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa.

Jäsenet hyväksyy johtokunta. Johtokunta on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Jäseniksi hyväksytään yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhdistyksiä ja järjestöjä.
Yhdistyksen kokous voi kutsua jonkun henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi.
Jäsenet luokitellaan seuraavasti:
- varsinainen jäsen, joka on yhdistyksen kokouksissa äänioikeutettu.
- perhejäsen, joka on varsinaisen jäsenen perheenjäsen ja joka on yhdistyksen kokouksissa äänioikeutettu.
- kunniajäsen, joka on yhdistyksen kokouksissa puheoikeutettu mutta ei äänioikeutettu.
- kannatusjäsen, joka on oikeuskelpoinen yhteisö ja joka on yhdistyksen kokouksissa puheoikeutettu mutta ei äänioikeutettu. 

Jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä syyskokous on kulloinkin määrännyt. Jäsenmaksut suoritetaan kultakin vuodelta huhtikuun loppuun mennessä. 

Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on asiakirjoineen jätettävä viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan sekä kaksi (2) varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä eroaa kolme (3) jäsentä vuoron mukaan vuosittain, varajäsenet joka vuosi.
Johtokunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Johtokunta valitsee myös sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunnalla on oikeus käyttää asiantuntijoita.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Johtokunta voi määrätä rahastonhoitajan yksinään kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Kevätkokous vuoden alkupuoliskolla ja syyskokous vuoden loppupuoliskolla. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa, on siitä tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. 

11§ Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta ja kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 

12§ Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja perhejäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa voi äänioikeutettu jäsen valtuuttaa valtakirjalla toisen jäsenen edustajakseen. Oman äänensä lisäksi äänioikeutettu jäsen voi käyttää vain yhtä valtakirjaääntä. Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä asioista, joista näiden sääntöjen 15 §:ssä on säädetty. Äänestykset ovat aina avoimia.

13§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Tarkastetaan valtakirjat.
2) Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
4) Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä äänten laskijat.
5) Todetaan kokouksen laillisuus.
6) Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
7) Esitetään johtokunnan laatima tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
8) Päätetään yhdistyksen varojen käyttämisestä.
9) Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

14§ Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Tarkastetaan valtakirjat. 

2) Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
4) Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä äänten laskijat.
5) Todetaan kokouksen laillisuus.
6) Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten.
7) Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.
8) Valitaan a) kolme varsinaista johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle, b) kaksi varajäsentä.
9) Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut: varsinaisen, perhe- ja kannatusjäsenten osalta.
10) Päätetään johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenien sekä muiden toimihenkilöiden palkkioista.
11) Päätetään johtokunnan ja muiden toimihenkilöiden matkakorvauksista ja päivärahoista.
12) Määrätään seuraavaksi vuodeksi valittavien toiminnantarkastajien palkkiot.
13) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi kalenterivuodeksi.
14) Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

15§ Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 varsinaisessa kokouksessa saapuvilla olevien jäsenten äänistä ja että toinen vähintään kuukauden kuluttua pidettävä kokous samoin 3/4 äänten enemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti pääkaupunkiseudun greyhoundien ratajuoksun ja jalostustoiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille.

16§ Muuten noudatetaan yhdistyslain säädöksiä.